Verwijzers

Zoekt u ondersteuning voor een gezin? Een steuntje in de rug voor ouders met opgroeiende kinderen? Ervaart het gezin weinig of geen steun vanuit de omgeving? Praktische hulp? Een gesprekspartner? Als het even niet zo soepel loopt, biedt een ervaren vrijwilliger van Home-Start gezinsondersteuning aan huis.

Home-Start werkt met een wetenschappelijk bewezen programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Door Home-Start+ is er ook een programma voor gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. Home-Start+ is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en evaluatie onder stakeholders. Beide programma’s willen voorkomen dat alledaagse opvoedvragen in gezinnen leiden tot ernstige problemen. Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit in een gezin.

Home-Start of Home-Start+ kan een welkome aanvulling zijn voor ouders bij de opvoeding. De positie van de vrijwilliger is naast de ouder. Die ondersteunt hem of haar en gaat uit van de vragen en wensen van de ouders. Het programma biedt ondersteuning, geen hulpverlening. Home-Start/Home-Start+ werkt wel in het domein van de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg. De coördinatoren informeren de verwijzers over de start en afronding. Informatie over het gezin en de ondersteuning wordt alleen verstrekt als ouders dit zelf willen.

Meer weten?

Over de Organisatie
Over het programma Home-Start

Stappenplan verwijzers

  1. Denkt u als verwijzer dat Home-Start/Home-Start+ iets kan betekenen voor een gezin? Check dan op de kaart of het programma in de gemeente van het gezin wordt aangeboden. Is dit het geval, dan vindt u op de website de naam en het telefoonnummer van de Home-Start coördinator.
  2. Home-Start stimuleert ouders om zichzelf aan te melden. Geef daarom het gezin de Home-Start folder in het Nederlands, Engels, Turks of Arabisch voor ouders en het telefoonnummer van de Home-Start locatie. Voor Home-Start+ is er een Nederlandstalige flyer. Vraag het gezin of het zelf contact wil opnemen met de coördinator.
  3. Als de ouders aangeven dat ze niet zelf kunnen of willen bellen, vraag dan of de Home-Start coördinator hen mag bellen. Geef in dat geval de naam en het telefoonnummer van het gezin door aan de coördinator.
  4. Bij aanvang én bij afsluiting van de Home-Start ondersteuning krijgt u bericht.

Er is ook een folder met het stappenplan voor verwijzers.

De ondersteuning varieert van enkele maanden tot anderhalf jaar. Voor gezinnen is dit gratis. Gemiddeld is een vrijwilliger 105 uur per jaar bij het gezin.

De meeste gezinnen komen bij Home-Start/Home-Start+ via wijkverpleegkundigen, huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, begeleiders van de voorschool of de brede school, werkers in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, een Centrum voor Jeugd en Gezin en andere zorgprofessionals.

Verwijzers over Home-Start

“Home-Start is laagdrempelig en er zijn geen wachtlijsten. Meestal kan de ondersteuning binnen twee weken van start gaan. Erg prettig als het een ouder boven het hoofd groeit en die baat heeft bij iemand bij wie ze haar verhaal kan doen. Ook het werken met vrijwilligers en dat het voor gezinnen gratis is, vind ik heel positief.”

“Prettig voor ouders is dat het Centrum voor Jeugd en Gezin fungeert als één loket. Ouders kunnen ons bellen, mailen of even binnenlopen, zonder dat ze van tevoren precies weten bij wie ze moeten zijn. We werken met een groot aantal partners samen. Home-Start heeft hierin een eigen plek. Handig bij één loket: Home-Start kan snel verwijzen naar andere vormen van hulp. En collega’s van CJG denken op hun beurt weer sneller aan Home-Start.”